Letošní ocenění
Letošní ocenění

Poradna

      Sirény                                                                                                                                                                                        Pronikavý zvuk varovné sirény znamená vždy nějaké nebezpečí. Může se jednat například o povodeň, rozsáhlý požár nebo havárii s únikem nebezpečné látky. V případě hrozby či vzniku podobné mimořádné události je důležité, aby ohrožení lidé byli varováni. Včasné a správné varování obyvatelstva zajišťuje v České republice síť poplachových sirén (rotační a elektronické sirény a místní rozhlasy), které jsou dálkově ovládány z tzv. vyrozumívacích center, tj. převážně z operačních středisek hasičských záchranných sborů krajů.

   Všeobecná výstraha                                                                                                                                                                  Na území České republiky se pro varování obyvatelstva při hrozící nebo nastalé mimořádné události používá pouze jediný varovný signál" Všeobecná výstraha". Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund (2 minuty 20 sekund) a může zaznít až 3 x za sebou v cca tříminutových intervalech. U elektronických (tzv. "mluvících") sirén je varovný tón doplněn o hlasovou informaci, která upřesňuje charakter ohrožení (nebezpečí zátopové vlny, chemická havárie, radiační havárie) a je doplněna o výzvu ke sledování vysílání Českého rozhlasu a České televize.

   Zkouška sirén                                                                                                                                                                            Zpravidla každou první středu v měsíci, ve 12:00 hodin, slýcháme tzv. "Zkušební tón". Tento signál provází pravidelnou akustickou zkoušku sirén. Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. V případě elektronických sirén je následně vysílána verbální informace "zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén, právě proběhla zkouška sirén, zkouška sirén".

   Požární poplach                                                                                                                                                                      Dále se můžeme setkat se signálem, který není ani varovný ani zkušební. Slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Nazýváme jej ,Požární poplach" a je vyhlašován rotační sirénou přerušovaným signálem (25 sekund trvalý tón, 10 sekund přerušení, 25 sekund trvalý tón) po dobu jedné minuty anebo v případě elektronické sirény napodobením tónu trubky,, HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ ,, také po dobu jedné minuty.

  VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA                                                                                                                                                               Doporučená činnost po odeznění Všeobecné výstrahy                                                                                                                 1. OKAMŽITĚ SE UKRYJTE

   Vyhledejte ukrytí v nejbližší vhodné budově, kterou může být úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům, a to raději ve vyšších patrech z důvodu ochrany před šířením nebezpečných látek (většina z nich je těžší vzduchu, tj. drží se při zemi). Jestliže cestujete autem a uslyšíte varovný tón sirény, odjeďte směrem od místa mimořádné události nebo zaparkujte auto a vyhledejte úkryt ve vyšších patrech nejbližší vhodné budovy.

    2. ZAVŘETE DVEŘE A 0KNA

    V budově okamžitě zavřete a utěsněte okna a dveře. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik nebezpečných látek a uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

    3. ZAPNĚTE RÁDI0 NEBO TELEVIZI

    lnformace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích televize či rádia. Tyto informace mohou být sdělovány také obecními rozhlasy, elektronickými sirénami popřípadě megafony záchranářských vozidel.

    OBECNÉ ZÁSADY PR0 PŘÍPAD 0HROŽENÍ

    V případě varování o hrozící nebo již nastalé mimořádné události se snažte dodržovat následující zásady, které ochrání Vás a Vaše blízké a zároveň pomohou záchranným složkám při zásahu:                                                                                            • RESPEKTUJETE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, pokyny zaměstnavatele                                                                                                                                                                                        • NEROZŠIŘUJTE pop|ašné a neověřené zprávy                                                                                                                            * VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí /sousedy)                                                                                      • NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci                                                                                                                                                  • POMÁHEJTE dle možností sousedům a lidem ve svém okolí                                                                                                      • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotou je lidský život a zdraví a až poté majetek                                                                        • UPOSLECHNĚTE pokynů zasahujících záchranářů, představitelů orgánů státní správy a samosprávy